Klagemuligheder

Klager over forholdene i Aktivitets- og Botilbud - CDH eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives direkte til Aktivitets- og Botilbud - CDH eller til Specialsektoren. Se kontaktoplysninger.

Klager over overtrædelse af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen indbringes for kommunalbestyrelsen i barnets / den unges opholdskommune. Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen kan inden 4 uger efter afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen. Klagen indgives til den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen, med henblik på genvurdering.

Se i øvrigt Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.