Faglige tilgange og metoder

Arbejdet i dagtilbuddet er forankret i bl.a. Den Danske Kvalitetsmodel. Denne model indeholder en række retningslinjer, hvoraf Faglige tilgange, metoder og resultater er en af disse.

Der skal altid være en tydelig sammenhæng mellem de faglige tilgange og metoder, vi anvender, samt de behov for støtte, hver enkelt bruger har. Det betyder med andre ord, at den pædagogiske indsats skal være relevant for samspillet med den enkelte bruger og vores fornemste opgave: At medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.

Døvblindespecifik tilgang

En døvblindespecifik tilgang, der anerkender og kompenserer for de konsekvenser, som det dobbelte sansetab på syn og hørelse har for den enkelte person med døvblindhed. Tilgangen
understøtter, at omverdenen bliver sansemæssig tilgængelig, så personen med døvblindhed har mulighed for at være aktiv deltager i eget liv ud fra de forudsætninger, som vedkommende har.

Tilgangen fokuserer særligt på de seks deltagelsesdomæner: Selvbestemmelse, kommunikation, socialt liv, almindelig daglig levevis, adgang til information samt orientering og muligheden for
at bevæge sig frit og sikkert omkring.

For at sikre den døvblindespecifikke tilgang arbejder vi med bl.a. totalkommunikation, sansestimulering, relationspædagogik, neuropædagogik, low arousal, ressourcefokususeret tilgang, strukturpædagogik, videoanalyse, mobility, særlig indretning af de fysiske rammer mv.

Højt fagligt niveau understøtter den døvblindespecifikke tilgang

Døvblindeområdet er et højt specialiseret område. Derfor har personalet et højt fagligt niveau. Ud over den socialpædagogiske uddannelse tilegner personalet sig viden om fagspecialet (døvblindhed) gennem en række obligatoriske uddannelsesaktiviteter. Derudover er der løbende fokus på kompetenceudvikling.

Vi benytter os desuden af bl.a. faglig supervision, kollegial sparring, fagligt netværksarbejde lokalt, nationalt og internationalt mv.

Vi dokumenterer vores faglige tilgange og metoder

Den daglige dokumentation understøttes af de faglige tilgange og metoder i praksis, i den enkelte brugers dagbogsnotater, individuelle planer samt i statusrapporter.